حمل و نقل محصولات

حمل بسته‌ی شما

بسته ها حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال میشوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

Delivery.jpg

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شدند، از این رو ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنیدو سپس اقدام به خرید نمایید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد. بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند.